Các Vị Trí Đang Được Tuyển Dụng

Phòng PR-Marketing

Bạn Sẽ Làm Gì • Chịu trách nhiệm cho việc tiếp thị các dịch vụ trực tuyến, trực tiếp chuyên nghiệp phù hợp nhằm thúc đẩy doanh số và tiếp thị hình ảnh đến khách… Đọc tiếp

Phòng Thiết Kế

Bạn Sẽ Làm Gì + Triển khai bản vẽ thiết kế từ Bản vẽ mặt bằng+ Thiết kế, lựa chọn bố trí các thiết bị theo tiêu chuẩn.+ Bóc tách khối lượng, lập dự toán… Đọc tiếp

Phòng Giám Sát

Bạn Sẽ Làm Gì Giám sát về chất lượng và số lượng ở các khâu đầu ra đầu vào Dựa theo quy trình để giám sát và kiểm tra mọi hoạt động kinh doanh của… Đọc tiếp

Phòng Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm

Bạn Sẽ Làm Gì Thực hiện quy trình nghiên cứu về sản phẩm: cải tiến sản phẩm: cải tiến chất lượng, cải tiến hình thức, cải tiến giá thành, phát triển sản phẩm mới hoàn… Đọc tiếp

Phòng Pháp Chế

Bạn Sẽ Làm Gì • Tham mưu, tư vấn cho Ban giám đốc, các phòng, Ban/đơn vị toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của công ty… Đọc tiếp

Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Bạn Sẽ Làm Gì 1. Tham mưu cho HĐTV, Ban TGĐ về cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty, xây dựng, triển khai chính sách và tuyển dụng nhân sự phục vụ sản… Đọc tiếp